ПОЛИТИКА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Тарика” ЕООД, ЕИК: 203936608, седалище гр. Пловдив, п.к. 4000, р‐н Централен, адрес на управление: ул. “Г. С. Раковски” No 28, с електронен магазин /уеб страница/ www.tariqa.com, тел. 0886000329, email: info@tariqa.com, наричано за кратко “Тарика” или “Дружеството”, е “администратор” обработващ от свое име “лични данни”, по смисъла на: Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. /Регламента/ и Директива 2002/58/ЕО /Директивата/ на Европейския парламент и на Съвета; Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, и останалото приложимо право на Европейския съюз и Република България.

Тарика ще прилага настоящата политика при обработването и защитата на личните данни на субектите ‐ физическите лица ‐ настоящи и потенциални потребители на уеб страницата www.tariqa.com – посетители на последната /гости/.

Неразделна част от настоящата политика е и политиката за използване на “бисквитките” от страна на Тарика при посещение на потребителите – физически лица в уеб страницата www.tariqa.com, публикувана надлежно на последната.

1. На какво оснoвание и за какви цели Тарика обработва вашите лични данни

(i) Тарика на основание свои легитимни интереси, а именно преддоговорни отношения и сключен договор за доставка на услуги от разстояние ще събира от Вас определени в настоящата политика лични данни с цел: идентифицирането ви, като страна в преддоговорните отношени и сключване на договор за доставка от разстояние с предмет предлаганите услуги чрез уеб страницата; изпълнение на задължения по сключения договор от разстояние; осъществяване на комуникация при и по повод действието и прекратяването – отказа от договора от разстояние; изпълнение на задължения произтичащи от Закон – например от Закона за защита на потребителите, Закон за защита на личните данни и други; за съдействие при упражняване на вашите права и законни интереси, произтичащи от договора от разстояние или от норамативен акт;

(ii) На основание свои легитимни интереси с цел: упражняване на права, възникващи от договорите от разстояние, съдебна защита на такива права; изпълненение на задължения, произтичащи от закон или други общи или индивидуални административни актове;

(iii) Тарика, на основание задължителни нормативни актове, извършва обработване на лични данни с цел изпълнение на задълженията, възложени му от същите нормативни актове, като например: водене на точно и обосновано счетоводство и търговски книги; издаване на фактури и други първични счетоводни документи, въз основа на сключените договори от разстояние чрез уеб страницата;

(iv) Тарика, на основание ‐ свои легитимни интереси или изразено съгласие от страна на субекта на данните, обработва информация за субектите на данни – посетителите на уеб страниците съответно електронния магазин чрез използване на автоматизирани технологии, в това число и използвани от дружеството “бисквитки” и такива на трети лица с цел: постигане на сигурност при използване на уеб страницата; оптимално използване и подобряване на функционалностите на последната; задоволяване на очакванията на потребителите съобразно техните интереси; извършване на статистически анализ относно използването на уеб страницата; предоставяне на реклама; други форми на директен маркетинг по електронен път;

(v) Тарика може да обработва правомерно лични данни на субектите данни за други цели – различни от установените в предходните пунктове, само ако това не е забранено от Закон и след като същите други цели са били установени прозрачно от него, информирайки надлежно субектите на данни и при наличие на основание за законосъобразно обработване на личните данни;

2. Видове ‐ категории лични данни, които Тарика обработва

В зависимост от конкретните цели и основания, установени в раздел 1‐ти, Тарика обработва съответно

едновременно или поотделно, следните видове и категории лични данни:

(i) За целите установени в пункт (i) от раздел 1‐ви:
-имена; адрес на електронна поща; телефонен номер; номер на поръчка;

(ii) За целите установени в пунктове (ii) и (iii) от раздел 1‐ви , Тарика обработва следните лични данни:

– имена; адрес на електронна поща; номер на поръчка;

(iii) За целите установени в пункт (iv) от раздел 1‐ви Тарика обработва автоматизирано следните данни:

При посещение на уебстраницата www.tariqa.com, Тарика ползва услуги от трети лица, като Google, които извършват автоматизирано обработване на данни, в това число и чрез използване на “бисквитки”, събирайки от името на Тарика информация относно следните данни: IP адрес; данни за използваното крайно устройство; данни за използвания браузър и операционната система на крайното устройство; информация за поведение и активности на потребителя. За повече информация вижте Политиката за използване на “бисквитките” публикувана надлежно на уеб страницата www.tariqa.com;

● В по‐голямата си част въпросните данни са анонимни, тоест използват се във вид, който не позволява идентифициране на конкретно физическо лице или последното практически е невъзможно, но същите са технически необходими за осигуряване на успешната интернет сесия на съответния потребител в уеб страниците, безпроблемно използване на функционалностите на последните; постигане на сигурност на връзката и защита от злоупотреби.

● Доколкото обаче събирането на данни по този автоматизиран начин, в съчетание с уникални идентификатори в това число и някои от използваните от Тарика или негов партньор “бисквитки”, дава възможност за профилиране и/или идентификация на физически лица, Тарика ще третира същите данни, като лични.

● За повече информация относно технологиите за автоматизирано събиране и обработване на данни в това число и за бисквитките, които използва Тарика и неговите партньори може да се запознаете в Политиката за използване на “бисквитките”, публикувана надлежно на уеб страницата www.tariqa.com

● Повечето използвани браузъри за достъп до интернет са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако потребителят не желае „бисквитките“ да бъдат съхранявани на неговия компютър или друго устройство за достъп до интернет, той има възможността да ги ограничи чрез промяна на настройките на използвания браузър или да ги изтрие. За повече информация относно тези възможности може да се запознаете в Политиката за “бисквитките”, публикувана надлежно на уеб страницата www.tariqa.com

● Във всички случаи и независимо от горното, потребителят има право и да упражни правото си да оттегли даденото от негова страна съгласие за използване /приемане/ на “бисквитките” по същия начин и също толкова лесно, както го е предоставил по повод на тяхното приемане. За целта Тарика осигурява възможност за оттегляне на съгласието по електронен път. Вижте повече за тази възможност в Политиката за бисквитките, публикувана надлежно на уеб страницата www.tariqa.com

3. Срокове за съхранение и обработване на лични данни от страна на Тарика. Унищожаване на лични данни

Продължителността на съхранение на личните данни от страна на Тарика е както следва:
(i) За целите, установени в пункт (i) и (ii) от раздел 1‐ви, Тарика съхранява лични данни по пункт (i) и (ii)

от раздел 2‐ри 3/три/ месеца от събиране на данните;

(ii) За целите, установени в пункт (iii) от раздел 1‐ви, Тарика съхранява лични данни по пункт (ii) от раздел 2‐ри за срок от 10 /десет/ години считано от 1‐ви Януари на годината, следваща съответния отчетен период, през който са събрани тези данни;

(iii) За целите, установени в пункт (iv) от раздел 1‐ви, Тарика съхранява лични данни по пункт (iii) от раздел 2-ри максимум за 3 /три/ месеца. Повече информация относно продължителността на живот на отделните бисквитки, Тарика предоставя в Политиката за “бисквитките”, публикувана надлежно на уеб страницата www.tariqa.com

4. Задължително /доброволно предоставяне на лични данни и последици от непредоставяне

Предоставянето на лични данни с цел сключване на договор от разстояние с предмет услуги – предоставяни от Тарика е задължително. Същото е уговорено в Общите условия публикувани в уеб страницата, при които се сключва договора за покупко-продажба от разстояние.

Непредоставянето на лични данни от страна на субектите за посочените цели ще води до невъзможност за пазаруване чрез уеб страницата и сключване на договори от разстояние с продавача Тарика, респективно изпълнение на тези договори.

Непредоставянето на съгласие за използване на някои от така наречените сесийни “бисквитките” може да доведе до затруднено използване на уеб страницата или по – точно до невъзможност за използване на пълната й функционалност.

В останалите случаи представянето на лични данни от страна на субекта на данните не е задължително и е доброволен акт на конкретно решение от страна на последния съопроводен с негово инфомирано съгласие.

5. Кои са третите лица – получатели, на които могат да бъдат предоставени лични данни, обработвани от Тарика

Тарика правомерно може да предостави съответно обработвани от него лични данни на субектите – адресати на настоящата политика, на друго лице извън неговата организация – “обработващ лични данни”, което да обработва тези лични данни от името на администратора.

Тарика ще използва само трети лица – “обработващи лични данни”, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента и приложимото право на Република България. Тарика гарантира, че обработването на личните данни от страна на обработващия, ще се извършва само на основание документирано нареждане на администратора ‐ тоест на Тарика.

Отношенията между Тарика и “обработващия лични данни” се урежда с договор или споразумение към съществуващ договор, с които се уреждат: субектите на лични данни, засегнати от обработването; вида и целите на обработване; срока на обработване; видовете и категориите лични данни – предмет на обработване; правата и задълженията, и отговорностите на администратора, съответно и на обработващия, както и други задължения и отговорности на страните.

(i) Лицата “обработващи лични данни” от името на “Тарика” ЕООД, въз основа на сключен договор/ споразумение, съобразно действащия Регламент и ЗЗЛД, могат да бъдат:

● лица осъществяващи: счетоводни услуги и/или услуги по правна защита и съдействие и/или други консултантски услуги, по възлагане от страна на Тарика;

● лица осъществяващи IT услуги свързани с разработването и поддръжката на уебстраниците по възлагане на Тарика;

● лица предоставящи платежни услуги, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, по възлагане на Тарика

● лица предоставящи услуги, свързани с директния маркетинг, при условие че субектът на данни е дал съгласие за обработване на тези данни за целите на директния маркетинг;

● лица предоставящи хостинг услуги;

● лице – “обработващо лични данни” включено като такова от някой от предноизброените “обработващи лични данни”, но при спазване на разпоредбите на действащото законодателство;

Тарика може да предостави правомерен достъп до лични данни, в качеството му на администратор на последните, на друго лице извън неговата организация – “администратор на лични данни”, което да обработва същите лични данни от свое име и за своя сметка.

Достъпът до лични данни в тези случаи се извършва с цел изпълнение на административни задължения на Тарика, изпълнение на процесуално негово задължение, защита на права и упражняване на процесуални права във връзка с нея, изпълнение на задължения, възникнали въз основа на нормативен акт от действащото право и/или на основание договор.

(ii) Лицата получаващи достъп до лични данни, чрез Тарика, и обработващи тези данни от свое име, като администратори могат да бъдат:

● административни органи, агенции, комисии и други публични органи и структури по повод на изпълнение на административни – законови и подзаконови задължения на Тарика;

● органите на досъдебно производство и/или Съдилищата по повод на изпълнение на процесуални задължения и/или упражняване на процесуални права на Тарика, предвидени в действащото законодателство на Съюза и Република България;

● държавни или частни съдебни изпълнители при упражняване на процесуални права на Тарика, предвидени в действащото законодателство на Съюза и Република България;

● трети лица – частни правоприемници на Тарика, като например цесионери на вземания към длъжници на Тарика;

● търговски дружества – универсални правоприемници на Тарика на основание съответно преобразуване на Тарика;

6. Какви са източниците на лични данни – предмет на обработване от страна на Тарика

Тарика за осъществяване на съответните цели, установени в раздел 3‐ти от настоящата политика, събира и съхранява, данни преди всичко от субектите на последните, като например: имена, адрес на електронна поща, телефон, IP адрес; а така също и личните данни ‐ генерирани от самото дружество като например: номер на конкретна поръчка.

Тарика обаче може да събира лични данни, за свои легитимни интереси и от публично достъпни източници, за реализиране на съдебна защита на свои права респективно събиране на свои вземания, а именно от публично достъпни източници и регистри:

7. Трансфериране на данни към трети държави

В определени случаи на обработване на лични данни е възможно същите да бъдат трансферирани към получатели – обработващи тези данни от името на Тарика в трети държави извън Европейския съюз. Тарика гарантира, че в такива случаи получатели на личните данни следва да са базирани в икономически сектори на държави – включени в нарочен списък, одобрен от Европейската комисия, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и/или Тарика, като администратор следва да е сключило споразумение за обработване на данни, съдържащо стандартни клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия, гарантиращи адвекватно ниво на защита.

Към настоящия момент информацията, генерирана, чрез използването на бисквитктие на Google при предоставяне и ползване на услугите на последното дружество от администратора Тарика, а именно: IP адрес на потребител; идентификатор на крайни устройства; тип на използвания браузър и операционна система; информация за поведение и активности на потребителя; се обработва директно от Google, който действа като обоработващ от името на Тарика и се насочва към сървъри базирани в САЩ. Тарика гарантира, че е уредило надлежно отношенията си с Google по повод на този тип обработване и трансфер на данни, въз основа на споразумение, съдържащо стандартни клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия, гарантиращи адекватно ниво на защита, а също така Тарика гарантира, че Google e организация присъединила се към рамката и прогармата на EU-U.S. Privacy Shield Framework, администрирана от Междунораднта търговска администрация в Министерството на търговията на САЩ, одобрена от Европейската комисия на 12.07.2016 г. като подходяща, за да се предостави механизъм на компаниите от двете страни на Атлантическия океан за спазване на изискванията за поверителност и защита на данните при прехвърлянето им в САЩ.

8. Какви са правата на субектите на лични данни

Тарика ще обработва лични данни на съответните субекти, като осигурява съдействие при упражняване на техните права и комуникация без необосновано забавяне, в сроковете предвидени в Регламента или ЗЗЛД.

Всички изброени права на субектите на данни ще се упражняват, чрез писмено заявление подадено от субекта или негов упълномощен представител до Тарика, отправено включително по електронен път, с минимално необходимо съдържание съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

Субектите на лични данни имат следните, гарантирани от Регламента и вътрешното законодателство права:

● Право на достъп до лични данни

● Право на коригиране на лични данни

● Право на изтриване (право на субекта да бъде забравен)

● Право на ограничаване на обработването на лични данни

● Право на оттегляне на съгласието на субекта на данни

● Право на преносимост на личните данни

● Право на възражение

● Право на субекта да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране

● Право на информация и съдействие

● Право на жалба пред надзорен орган

Без да се засягат останалите права на съдебна защита, всеки субект на лични данни има право чрез подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg) да сезира същия надзорен орган за нарушение на Регламента и/или ЗЗЛД от страна на Тарика или лице обработващо данни от негово име. Жалбата се подава в предвидените срокове уредени в ЗЗЛД.

● Право на ефективна съдебна защита

Без да се засяга правото на жалба пред надзорния орган, всеки един заинтересуван/засегнат субект на лични данни, има право да оспорва/обжалва действията/бездействията на Тарика или обработващия от негово име лични данни, които го засягат, като незаконосъобразни, пред съответния Административен съд, в района на който се намира седалището на администратора/обработващия. Жалбата на субекта по този ред е недопустима, ако за същото нарушение е налице висящ спор пред КЗЛД или последната се е произнесла с Решение, което е обжалвано пред компетентния Административен съд.

● Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

9. Изменения и допълнения на политиката

Тарика, в качеството си на администратор и в стремежа си да спазва законодателството в сферата на защита на личните данни, при и по повод на извършваната от него търговска дейност, може едностранно да изменя или допълва настоящата политика при условията на прозрачност, уведомявайки субектите на данни по подходящ начин.

Нераздлена част от настоящата политика е и Политиката за използване на “бисквитките”, надлежно публикувана на уеб страницата www.tariqa.com

Настоящата политика е приета от администратора Тарика и влиза в сила от 16.09. 2019 г.